Voedselbank

De voedselbank verstrekt een voedselpakket als steuntje in de rug voor mensen met financiële problemen. Dit is een tijdelijke aanvulling. De eerste toekenning is voor maximaal 6 maanden. Hierna kan de hulpverlener een verlengingsaanvraag indienen, die vervolgens voor een maximale periode van steeds 12 maanden kan worden goedgekeurd tot de maximale termijn van 5 jaar is bereikt. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties kan de maximale periode van 5 jaar worden verlengd.

Wie komt hiervoor in aanmerking?

Of u in aanmerking komt voor een voedselpakket, hangt af van de hoeveelheid leefgeld. Dit is het geld dat maandelijks overblijft als u van de inkomsten de vaste lasten aftrekt. Hoeveel dat leefgeld mag zijn, is afhankelijk van de samenstelling van het gezin.


Wat hebt u nodig voor een aanvraag bij de voedselbank

Adres en persoonsgegevens

 • Naam, adres, postcode, geboortedatum van de aanvrager inclusief van uw partner en kinderen (bij de kinderen ook de voornamen).

Gegevens van uw inkomsten

 • Specificatie(s) inkomen (loon of uitkering) van de aanvrager en partner
 • Te ontvangen alimentatie
 • Beschikking Huurtoeslag
 • Beschikking Zorgtoeslag
 • Beschikking Kindgebonden budget
 • (Verplicht) kostgeld voor inwonende kinderen van 18 jaar en ouder. Dat is altijd een bedrag van € 100 per persoon.

Gegevens van uw uitgaven

 • Recente kosten van de huur
 • Kosten Energierekening
 • Kosten van de waterlevering (Dunea) over 3 maanden
 • Premie zorgverzekering van u en uw partner
 • Premie aansprakelijkheidsverzekering, inboedelverzekering en uitvaartverzekering
 • Gemeentelijke belasting en waterschapsbelasting (als er geen kwijtschelding is verstrekt)
 • Te betalen alimentatie
 • Als er schulden zijn, hebben we de volgende gegevens van u nodig:
  • Naam van de schuldeiser
  • Bedrag van de openstaande schuld
  • Aflossingsbedrag per maand

Bewindvoerder

Als u uw leefgeld wekelijks van een bewindvoerder krijgt, moet er een door de bewindvoerder opgesteld budgetplan meegezonden worden bij de aanvraag. Zorg ervoor dat u deze dan ook bij u hebt. Normaliter zal de bewindvoerder deze aanvraag ook voor u kunnen (moeten) doen.

U kunt een Voedselbankaanvraag nooit zelf doen!